uwsteigerhoutspecialist.nl - SITE VOORWAARDEN

De website die u bezoekt wordt uitgegeven/beheerd door “Tridiam ICT-Services” te hoogezand
namens “Uw Steigerhout Specialist” te Sappemeer.

De onderstaande Site Voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik, van de gehele site en haar onderdelen, door bezoekers. Deze voorwaarden vormen 1 (ťťn) geheel met de Site Disclaimer en de Privacy Verklaring, die van toepassing zijn op deze website.
Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Toegang tot en gebruik van de site in het domain “uwsteigerhoutspecialist.nl” betekent dat u, als gebruiker, instemt met deze voorwaarden.

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden verbonden:

de uitgever behoudt zich, in opdracht van de huurder, het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in.
Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen.

In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van deze site behouden de huurder en de uitgever zich het recht voor om deze rechtens alle middelen te (doen) handhaven.

TOEGANG
Voor de toegang van deze website is geen vergoeding verschuldigd.
Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze site-voorwaarden.
Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) deze site ontzegd worden op basis van gebruikersnaam en/of fisieke computeradres.

GEBRUIK
Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd is met deze site-voorwaarden of lokaal danwel nationaal geldende wettelijke bepalingen.
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van de uitgever en deze website danwel aan derden.
Het is voor de gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks deze website, de systemen van de uitgever, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt of kan toebrengen.

Voorbeelden van misbruik (doch niet beperkt tot) en derhalve niet toegestaan zijn:

*

Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken via deze site of de systemen van de uitgever.

*

Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal via deze site of de systemen van de uitgever tenzij hiervoor een specifieke 18+ ruimte is gereserveerd.
Dergelijke ruimte wordt duidelijk aangemerkt met het 18+ logo alvorens men deze ruimte kan betreden/bereiken.

*

Sexuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers via deze site of systemen van de uitgver.

*

Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden via deze site of systemen van de uitgever.

*

Hacken van deze website, de systemen van de uitgever of, via deze website, de systemen van derden.

*

Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken via deze website of de systemen van de uitgever.

*

Spamming via deze wesite of de systemen van de uitgever of, via deze website, de systemen van derden.

Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten zullen, naar het vrije oordeel van de huurder/uitgever, onmiddellijk van deze site worden verwijderd. En zullen, naar vrije oordeel van de huurder/uitgever, worden doorgegeven aan het daarvoor bedoelde wettelijk gezag.

INFORMATIE OP DE SITE
De huurder en uitgever van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten ingebracht door gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
De huurder en uitgever voeren vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site. De uitgever behoud zich het recht voor om, al dan niet in opdracht van de huurder, de inhoud, aangebracht door gebruikers, aan te passen of te verwijderen, indien de uitgever van mening is dat de inhoud hiervan in strijd is met de site-voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de uitgever, de huurder en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s, grafische vormgeving van de site.
Daarnaast heeft u toegang tot, tegen aanzienlijke kosten, samengestelde databases.
Mede om de belangen van de uitgever, de huurder en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor uw persoonlijk informatief, niet commercieel, gebruik conform de doelstellingen van deze website. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uitgever, huurder of betreffende derde, vereist.

SPECIFIEKE GEBRUIKSBEPERKINGEN/VOORWAARDEN

*

Het is niet toegestaan onderdelen van het domain uwsteigerhoutspecialist.nl elektronisch of anderszins te kopiŽren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiŽnte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

*

Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar het domain devredekerk.nl, mits ten alle tijden naar de hoofdpagina http://www.uwsteigerhoutspecialist.nl wordt gelinkt. De uitgever en de huurder behouden zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van deze website.

*

Het is niet toegestaan een hyperlink naar de uwsteigerhoutspecialist.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een beperkte frame of iframe danwel pop-up te zien krijgt van een andere internetpagina.

*

Indien de huurder informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal de huurder zich er binnen de mate van het redelijke er voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen naar alle redelijkheid worden nagekomen.

*

Mocht de uitgever op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op deze website dan heeft de uitgever, eventueel in opdracht van de huurder, het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

NETIQUETTE EN INTERNETCRIMINALITEIT
De uitgever en huurder spannen zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. Zij verkeren echter niet in de technische mogelijkheid om alle informatie verspreid via haar site te controleren en haar taak betreft niet het controleren en/of het regelen van de wijze waarop haar gebruikers of derden haar diensten invullen of gebruiken.

De huurder verbindt zich ertoe haar gebruikers een aanvaardbaar gedrag op het internet op te leggen en heeft daartoe onder andere deze gebruiksvoorwaarden opgesteld welke u hier op de website ziet, waarin de uitgever en huurder de mogelijkheid om de nodige daden te stellen nader heeft omschreven en een klachtenadres opgeeft waar iedere derde klachten kan formuleren aangaande onrechtmatige praktijken via het
uwsteigerhoutspecialist.nl-domein.

COOKIES
Deze website maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen.
Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina's. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om deze website optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers. Tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt.
De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Dit kan echter wel betekenen dat bepaalde functies/opties niet meer (optimaal) werken.
De uitgever en beheerder anvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het niet meer werkzaam zijn van deze website door toedoen van het aanbrengen van wijzigingen in de internetomgeving van de gebruiker, door de gebruiker zelf.

PRIVACY
Voor de uitgever en de huurder is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt de huurder, voor zover bekend bij de uitgever, volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
De huurder maakt op inzichtelijke wijze haar privacybeleid kenbaar in de privacy verklaring op deze website.

AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van deze website, aanvaarden de uitgever en huurder geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

ALGEMEEN
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbondendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze site-voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de huurder en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@uwsteigerhoutspecialist.nl