uwsteigerhoutspecialist.nl - SITE DISCLAIMER

De website die u bezoekt wordt uitgegeven/beheerd door “Tridiam ICT-Services” te hoogezand
namens “Uw Steigerhout Specialist” te Sappemeer.

De onderstaande disclaimer is van toepassing bij het gebruik, van de gehele site en haar onderdelen, door bezoekers. Deze disclaimer vormt 1 (één) geheel met de Site Voorwaarden en de Privacy Verklaring, die van toepassing zijn op deze website.
Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Toegang tot en gebruik van de site in het domain “uwsteigerhoutspecialist.nl” betekent dat u, als gebruiker, instemt met deze disclaimer.

Aan deze website is de volgende disclaimatie verbonden:

Deze disclaimer en bijbehorende voorwaarden en privacy verklaring, hebben betrekking op alle pagina’s van deze website binnen het domain “uwsteigerhoutspecialist.nl” en daar aan gekoppelde subdomeinen.
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker
De uitgever spant zich in om de weergave van de inhoud van deze website alsmede links naar websites van derden, zo volledig mogelijk en juist is conform de door de huurder opgegeven defenities en doelen van deze website. Derhalve kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze dan ook, voor de inhoud van de websites van derden alsmede van de juistheid van de informatie zoals aangegeven door de huurder.
Tevens aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De huurder spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de website van de huurder als portal fungeert zo volledig mogelijk en juist is, daarentegen kan de huurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
De huurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van de huurder bevat mogelijk de mogelijkheid om zowel door/voor de huurder ontwikkelde software/bestanden of door derden ontwikkelde software/bestanden te downloaden en/of te installeren.
De uitgever geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software.
De uitgever en de huurder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website van de huurder bevatmogelijk verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de uwsteigerhoutspecialist.nl liggen.
Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en is te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de gebruikers van deze website.
De uitgever en de huurder zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen buiten het domein uwsteigerhoutspecialist.nl.
De uitgever en de huurder geven geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal die op dergelijke sites of bronnen wordt aangeboden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de host waarop de huurder zijn/haar domain laat draaien.
De uitgever verklaard hierbij dat de, voor de bouw en functioneren van de website, gebruikte onderliggende pagina-definities en scripts, voor zover bij de uitgever bekend, virusvrij zijn.
Niet geldent voor de materialen die in opdracht van de huurder door de uitgever op deze site zijn geplaatst of waarnaar door de website via hyperlinks naar sites van derden wordt verwezen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder en/of eigenaar van dit materiaal.
Derhalve aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid in de schade ontstaan door virusen, opgedaan tijdens het gebruik van deze website behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De uitgever en beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het niet meer werkzaam zijn van deze website door toedoen van of het aanbrengen van wijzigingen in de internetomgeving van de gebruiker, door de gebruiker zelf.

Behalve in geval van grove aanwijsbare nalatigheid of opzet, zijn de uitgever en de huurder in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van deze site of met diensten afkomstig van deze website ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Het technisch functioneren van de verbindingen met de website vallen onder het risico van de host alsmede van de ISP van de gebruiker en de gebruiker zelf. De de uitgever aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van deze.
De uitgever vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van deze website.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@uwsteigerhoutspecialist.nl